การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะพิจารณาและดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัยด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว

ในหน้านี้คุณสามารถหารายละเอียดว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรในกรณีของการสูญเสียของผู้ประกันตนภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย การเดินทางของคุณ รวมถึงวิธีการและรายการเอกสารที่จำเป็นในการเรียกร้องค่าสินไหมของคุณ

เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าและมั่นใจได้ว่าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของท่านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว กรุณาศึกษารายละเอียดวิธีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม

กรุณาส่งแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมพร้อมกับเอกสารที่จำเป็นมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้:

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2/4 อาคารชับบ์ ชั้นที่ 12 โครงการนอร์ธปาร์ค
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง
ขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
หมายเลขแฟกซ์ 66 2611 4050

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการความช่วยเหลือด้านการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน กรุณาติดต่อเราได้ที่


ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์
โทร : +66 2611 4242 
วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.00 น. - 20.00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9.00 น. - 18.00 น.
อีเมล์: Travel.TH@chubb.com

จะทำอย่างไรเมื่อท่านประสบเหตุการณ์ที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้แผนประกันภัยการเดินทางของท่าน

ในกรณีของการเรียกร้องสินไหมทดแทนเนื่องจากการรักษาพยาบาล (รวมถึงการยกเลิกการเดินทาง) ท่านควรแจ้งเรียกร้องความคุ้มครองจากบริการด้านสุขภาพส่วนตัวของท่านก่อนที่จะเรียกร้องสินไหมทดแทนจาก ชับบ์ ประกันภัยการเดินทาง

ในกรณีการล่าช้าของเที่ยวบินและกระเป๋าเดินทาง ท่านต้องขอหนังสือรับรองเพื่อยืนยันการเดินทาง ระยะเวลาการล่าช้า และสาเหตุของการล่าช้าจากสายการบินหรือตัวแทนสายการบิน

ในกรณีของการสูญหายของกระเป๋าเดินทางหรือความเสียหายของทรัพย์สินส่วนตัว ท่านต้องแจ้งสายการบินทันทีหรือภายใน 24 ชั่วโมง ในบางกรณีสายการบินจะรับผิดชอบต่อค่าเสียหายดังกล่าวเอง และโปรดเก็บรายงานการแจ้งการสูญหายและเสียหายจากทางสายการบินเพื่อเป็นหลักฐานด้วย

หากมีการสูญหายหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง ท่านควรรายงานต่อหน่วยงานท้องถิ่น / ตำรวจด้วย และเก็บหลักฐานการรายงานของตำรวจเพื่อเป็นหลักฐานในการส่งแบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทดแทน

ในกรณีที่เอกสารการเดินทางสูญหาย ท่านจะต้องรายงาน ต่อหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และเก็บหลักฐานการรายงานเพื่อเป็นหลักฐานในการส่งแบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทดแทน

ในกรณีของการเรียกร้องความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ท่านไม่ควรเสนอหรือยอมรับความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่สามด้วยตนเอง ท่านควรขอให้บุคคลนั้นๆเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดเชยเป็นลายลักษณ์อักษร

สิ่งที่ควรปฏิบัติในการเรียกร้องค่าสินไหม

 1. ท่านจะต้องแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมภายใน 30 วันนับจากเหตุการณ์หรือเร็วที่สุดที่สามารถทำได้
 2. ท่านสามารถส่งแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทางช่องทางออนไลน์ หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
 3. โปรดกรอกข้อมูลและคำถามในแบบฟอร์มทั้งหมดให้สมบูรณ์ หากเราได้รับข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์อาจทำให้การเรียกร้องสินไหมล่าช้า
 4. กรุณาส่งเอกสารทั้งหมดเช่น รายงานทางการแพทย์ รายงานตำรวจ ใบเสร็จรับเงิน ใบประเมินมูลค่าความเสียหายหรือหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการพิจารณาการเรียกร้องค่าสินไหม
 5. เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการพิจารณาการเรียกร้องค่าสินไหม โปรดส่งเอกสารเรียกร้องสินไหมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการเรียกร้องที่สมบูรณ์ผ่านทางไปรษณีย์
 6. ท่านจะได้รับการติดต่อกลับจากเรา พร้อมทั้งหมายเลขอ้างอิงของการเรียกร้องสินไหมภายใน 5 วันทำการหลังจากที่ท่านทำการส่งเอกสารผ่านทางไปรษณีย์
 7. หากท่านต้องการความช่วยเหลือหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตามสถานะการเรียกร้องสินไหม ท่านสามารถส่งอีเมล์มาที่ travel.th@chubb.com โดยระบุหมายเลขกรมธรรม์และหมายเลขอ้างอิงของการเรียกร้องสินไหม

เอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหมทดแทน

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจะได้รับการพิจารณา เมื่อท่านยื่นเอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหมทดแทนครบถ้วน โดยประกอบด้วยเอกสารหลักดังนี้

 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมพร้อมรายละเอียดที่สมบูรณ์
 • เอกสารการยืนยันการจองการเดินทาง และการท่องเที่ยว

นอกเหนือไปจากเอกสารข้างต้น ท่านจำเป็นต้องยื่นเอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหมเพิ่มเติมตามประเภทของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของท่านดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ที่ท่านเรียกร้อง หลักฐานประกอบ
การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ
 • สำเนาใบมรณะบัตร และสำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานผ่าพิสูจน์ศพ (ถ้ามี)
การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง หรือการพูดออกเสียงเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
 • รายงานทางการแพทย์ / ใบรับรองแพทย์
ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ
 • รายงานทางการแพทย์ / ใบรับรองแพทย์
 • หลักฐานของค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ (ใบแจ้งหนี้ / ใบเสร็จ)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัยที่โรงพยาบาลต่างประเทศ หรือการส่งตัวบุตรกลับประเทศไทย
 • รายงานทางการแพทย์ / ใบรับรองแพทย์ หรือสำเนาใบมรณะบัตร ในกรณีของการเสียชีวิต
ผลประโยชน์รายวันสำหรับการเข้ารักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาลในต่างประเทศ
 • รายงานทางการแพทย์ / ใบรับรองแพทย์
 • หลักฐานของค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ (ใบแจ้งหนี้ / ใบเสร็จ)
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
 • จดหมายเรียกร้องค่าเสียหายชดเชยจากบุคคลภายนอก
การบอกเลิกการเดินทาง หรือค่าใช้จ่ายการลดจำนวนวันการเดินทาง
 • เอกสาร ใดๆที่ยืนยันเหตุฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดซึ่งนำไปสู่การยกเลิก หรือ ลดจำนวนวันเดินทาง เช่น รายงานทางการแพทย์
การล่าช้าของเที่ยวบิน หรือการพลาดเที่ยวบิน หรือการเดินทางล่าช้าจากการเปลี่ยนเส้นทางการบิน หรือการพลาดเที่ยวบินเนื่องจากระบบการจัดจำหน่ายตั๋วของสายการบิน
 • จดหมายแจ้งจากสายการบิน หรือผู้ให้บริการขนส่งยืนยันเหตุผลของความล่าช้าของเที่ยวบินนั้นๆ
 • หลักฐานยืนยันค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
 • รายงานจากสายการบินเพื่อยืนยันการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
 • หลักฐานยืนยันค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สินส่วนตัว เงินสดส่วนตัวและเช็คเดินทาง หรือเอกสารการเดินทาง
 • เอกสารใด ๆที่แสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของ
 • หลักฐานยืนยันค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (ใบแจ้งหนี้ หรือใบเสนอราคาการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมกระเป๋าเดินทาง)
 • บันทึกประจำวัน / ใบแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในกรณีการสูญหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว เงินสดและเช็คเดินทาง หรือเอกสารการเดินทาง
ความรับผิดต่อบัตรเครดิต
 • บันทึกประจำวัน / ใบแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ
 • รายการบัญชีบัตรเครดิตที่ระบุการทำธุรกรรมปลอม
 • บันทึกการติดต่อใดๆที่ท่านได้รับจากบริษัทหรือธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตของท่านเกี่ยวกับการทำธุรกรรมปลอม
การจี้เครื่องบิน
 • จดหมายยืนยันจากสายการบิน และบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ / ใบแจ้งความ
การสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินภายในบ้าน
 • บันทึกประจำวัน / ใบแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ

 เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าและมั่นใจได้ว่าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของท่านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว กรุณาศึกษารายละเอียดวิธีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม