ใครที่ได้รับความคุ้มครอง?

เพิ่มความอุ่นใจในทุกทริปที่เดินทาง

ท่านสามารถเลือกแผนประกันภัยการเดินทางชับบ์ให้กับตัวท่านเอง รวมถึงผู้ที่เดินทางไปพร้อมกับท่าน

แผนการเดินทางไปต่างประเทศ

  • เดินทางคนเดียว: ผู้สมัครทำประกันภัยจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และ ไม่เกิน 85 ปี ณ วันที่เริ่มเดินทาง ทั้งนี้ หากผู้สมัครมีอายุต่ำกว่า 18 ปี กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสัมพันธ์เพื่อสมัครประกันภัย

  • เดินทางกับครอบครัว - เดินทางพร้อมกันอย่างน้อย 3 ท่าน โดยผู้สมัครทำประกันภัยอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ถึง 85 ปี ผู้สมัครทำประกันภัยที่เป็นผู้ใหญ่สามารถสมัครทำประกันภัยให้เด็กในปกครองไม่จำกัดจำนวน และผู้สมัครทำประกันภัยที่เป็นผู้ใหญ่ ไม่จำเป็นต้องมีความเกี่ยวพันกัน แต่เด็กที่ร่วมเดินทางจะต้องมีความเกี่ยวพันกับผู้สมัครทำประกันภัยที่เป็นผู้ใหญ่อย่างน้อย 1 ท่าน

  • เดินทางเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะ: คุ้มครองตั้งแต่ 1 ท่าน ถึงสูงสุด 9 ท่าน โดยผู้สมัครทำประกันภัยจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และ ไม่เกิน 85 ปี ณ วันที่เริ่มเดินทาง ทั้งนี้ จำเป็นต้องมีผู้สมัครอายุ 18 ปีขึ้นไป ถึง 85 ปีอย่างน้อย 1 ท่าน

การเดินทางภายในประเทศ

  • เดินทางคนเดียว: ผู้สมัครทำประกันภัยจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 1 เดือน และ ไม่เกิน 85 ปี ณ วันที่เริ่มเดินทาง ทั้งนี้ หากผู้สมัครมีอายุต่ำกว่า 18 ปี กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสัมพันธ์เพื่อสมัครประกันภัย

  • เดินทางกับครอบครัว - เดินทางพร้อมกันอย่างน้อย 3 ท่าน โดยผู้สมัครทำประกันภัยอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ถึง 85 ปี
    ผู้สมัครทำประกันภัยที่เป็นผู้ใหญ่สามารถสมัครทำประกันภัยให้เด็กในปกครองไม่จำกัดจำนวน และผู้สมัครทำประกันภัยที่เป็นผู้ใหญ่ ไม่จำเป็นต้องมีความเกี่ยวพันกัน แต่เด็กที่ร่วมเดินทางจะต้องมีความเกี่ยวพันกับผู้สมัครทำประกันภัยที่เป็นผู้ใหญ่อย่างน้อย 1 ท่าน

  • เดินทางเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะ: คุ้มครองตั้งแต่ 1 ท่าน ถึงสูงสุด 9 ท่าน โดยผู้สมัครทำประกันภัยจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 1 เดือน และ ไม่เกิน 85 ปี ณ วันที่เริ่มเดินทาง ทั้งนี้ จำเป็นต้องมีผู้สมัครอายุ 18 ปีขึ้นไป ถึง 85 ปีอย่างน้อย 1 ท่าน