คำถามที่พบบ่อย

ประเภทของคำถาม:

ผลิตภัณฑ์และข้อมูลในการเลือกซื้อ

คุณสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองได้ทั้งแผนประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศและแผนการเดินทางภายในประเทศ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา เพื่อศึกษาสาระสำคัญของความคุ้มครองที่คุณจะได้รับ

วีซ่าเชงเก้น

คุณจะต้องยื่นหลักฐานการถูกปฏิเสธวีซ่าจากสถานฑูตของประเทศที่คุณจะเดินทางมายังบริษัทก่อนวันเริ่มต้นเดินทางตามที่ระบุในกรมธรรม์ บริษัทจะพิจารณาจากความสมบูรณ์ของหลักฐานที่คุณนำส่ง และจะคืนเบี้ยประกันภัยเต็มตามจำนวนที่คุณชำระสำหรับการประกันภัยการเดินทางแบบรายเที่ยวในกรณีที่หลักฐานครบถ้วน

ทุนประกันค่ารักษาพยาบาลขั้นต่ำของการยื่นวีซ่าเชงเก้นที่คุณจำเป็นต้องมีคือ 30,000 ยูโร ทุกแผนการประกันภัยการเดินทางในเว็ปไซต์นี้สามารถใช้ประกอบการยื่นวีซ่าเชงเก้นได้

แผนประกันภัยการเดินทางของชับบ์ได้รับการอนุมัติจากสถานฑูตของทุกประเทศในกลุ่มประเทศเชงเก้นในประเทศไทย

แผนประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศทุกแผนในเว็ปไซต์นี้สามารถใช้ประกอบการยื่นวีซ่าเชงเก้นได้ คุณสามารถเลือกแผนความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่เหมาะสมกับการเดินทางและงบประมาณของคุณ

สำหรับผู้ถือสัญชาติไทยที่ต้องการเดินทางไปยุโรป คุณจำเป็นที่จะต้องขอวีซ่าเชงเก้นเพื่อการเดินทางไปยังประเทศต่างๆ ดังต่อไปนี้ ออสเตรีย, เบลเยี่ยม, เชค, เดนมาร์ค, เอสโตเนีย, ฟินด์แลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, กรีซ, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, อิตาลี, ลัตเวีย, ลิกเตนสไตน์, ลิธัวเนีย, ลักแซมเบิร์ก, มอลต้า, เนเธอร์แลนด์, นอรเวย์, โปแลนด์, โปรตุเกส, สโลวาเกีย, สโลวาเนีย, สเปน, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์

สำหรับผู้ถือสัญชาติไทยและต้องการเดินทางไปประเทศในกลุ่มเชงเก้นของสหภาพยุโรปไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่อประกอบธุรกิจ คุณจะต้องยื่นคำขอวีซ่าเชงเก้นพร้อมทั้งแนบกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางที่มีความคุ้มครองตลอดระยะเวลาการเดินทาง หมายเหตุ : ประเทศในทวีปยุโรปบางประเทศที่ไม่ได้อยู่ภายใต้กลุ่มเชงเก้น เช่น สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ ไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการยื่นคำขอวีซ่าเชงเก้น

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครประกันภัยการเดินทาง

คุณสามารถสมัครทำประกันได้ในวันที่จะเริ่มเดินทาง ก่อนการเดินทางจะเริ่มต้นขึ้น

การประกันภัยการเดินทางรายเที่ยว : คุณสามารถสมัครทำประกันได้ล่วงหน้า 12 เดือนก่อนวันที่จะเริ่มเดินทาง

การประกันภัยการเดินทางรายปี : คุณสามารถสมัครทำประกันได้ล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวันที่จะเริ่มเดินทาง

สำหรับแผนการเดินทางไปต่างประเทศ: ผู้สมัครทำประกันภัยจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และไม่เกิน 85 ปี ณ วันที่เริ่มเดินทาง

สำหรับแผนการเดินทางภายในประเทศ: ผู้สมัครทำประกันภัยจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 1 เดือน และไม่เกิน 85 ปี ณ วันที่เริ่มเดินทาง

ผู้สมัครทำประกันภัยจะต้องถือสัญชาติไทย หรือ เป็นชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้พักพิงในประเทศไทยในขณะสมัครทำประกันภัย

คำถามทั่วไป

สำหรับแผนการเดินทางไปต่างประเทศ คุณต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ณ วันที่เริ่มเดินทาง

คุณไม่จำเป็นต้องยื่นหลักฐานใบรับรองแพทย์ อย่างไรก็ตามความเจ็บป่วยที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศจะไม่ได้รับความคุ้มครอง คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้จากสัญญากรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการเดินทางไปต่างประเทศ

กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางรายปีจะคุ้มครองการเดินทางในแต่ละเที่ยว สูงสุดไม่เกิน 120 วันสำหรับการเดินทางต่อเนื่อง

กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางรายเที่ยวจะคุ้มครองการเดินทางสูงสุดไม่เกิน 180 วัน และไม่เกิน 30 วันสำหรับแผนภายในประเทศ

ความคุ้มครองการบอกยกเลิกการเดินทางอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามกรมธรรม์และผลประโยชน์ที่คุณซื้อ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้จากสัญญากรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการเดินทางไปต่างประเทศ

คุณสามารถยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางรายปีได้โดยส่งคำร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งมายังบริษัท การยกเลิกจะมีผลในวันที่บริษัทได้รับคำร้อง บริษัทจะพิจารณาคืนเบี้ยประกันภัยหลังจากหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน

กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางรายเที่ยวจะไม่สามารถยกเลิกได้หลังจากการซื้อ ยกเว้นกรณีที่คุณได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากสถานฑูตของประเทศที่คุณจะเดินทาง คุณจะต้องยื่นหลักฐานการถูกปฏิเสธวีซ่าจากสถานฑูตของประเทศที่คุณจะเดินทางมายังบริษัทก่อนวันเริ่มต้นเดินทางตามที่ระบุในกรมธรรม์ บริษัทจะพิจารณาจากความสมบูรณ์ของหลักฐานที่คุณนำส่ง และจะคืนเบี้ยประกันภัยเต็มตามจำนวนที่คุณชำระสำหรับการประกันภัยการเดินทางแบบรายเที่ยวในกรณีที่หลักฐานครบถ้วน กลับสู่ด้านบน

กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางรายเที่ยวจะไม่สามารถขยายเวลาได้หลังจากที่คุณได้เดินทางออกจากประเทศไทยไปแล้ว คุณสามารถจะทำการเปลี่ยนแปลงได้ก่อนการเดินทางจะเริ่มต้น

ไม่มีการจำกัดวงเงิน คุณสามารถเรียกร้องสินไหมได้สูงสุดตามผลประโยชน์ที่คุณเลือกซื้อตามที่ระบุในกรมธรรม์

กระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว

การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองการสูญเสียทางการเงินซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการสูญหายหรือการถูกขโมยของบัตรเครดิต ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางต่างประเทศ บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัยตามจำนวนเงินความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงที่ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเรียกร้องเอาได้จากผู้ให้บริการนั้นๆ จากการประกันภัยอื่น หรือจากแหล่งอื่น สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรือหนังสือรับรองการประกันภัยนี้

คุณไม่สามารถเรียกร้องได้ การถูกยึด หรือทำลายทรัพย์สินจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์

บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนสำหรับรายการที่จำเป็นขั้นพื้นฐาน ได้แก่ เสื้อผ้า อุปกรณ์การทำความสะอาดร่างกายตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง สูงสุดไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยรวมตามที่ระบุไว้

ความคุ้มครองเริ่มต้น 1,000 - 5,000 บาท ต่อชิ้น/ คู่/ชุด รวมกันสูงสุดไม่เกิน 8,000 - 40,000 บาทต่อเที่ยวขึ้นอยู่กับแผนประกัน

ความคุ้มครองเริ่มต้น 1,000 - 5,000 บาท ต่อชิ้น/ คู่/ชุด รวมกันสูงสุดไม่เกิน 8,000 - 40,000 บาทต่อเที่ยวขึ้นอยู่กับแผนประกัน

ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ การยกเลิกการเดินทาง / ค่าใช้จ่าย

การพิจารณาชดใช้จะขึ้นอยู่กับการแถลงข้อเท็จจริง และ บริษัทจะชดใช้เงินคืนให้แก่ผู้เอาประกันภัยสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายของการบอกเลิกการเดินทางที่เกิดขึ้นหลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับแล้ว สาหรับค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปล่วงหน้าบางส่วนหรือทั้งหมดเพื่อเป็นค่ามัดจำหรือจองตั๋วเดินทาง หรือค่าที่พัก ตามที่ระบุในตารางความคุ้มครอง และ เงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย

คุณไม่สามารถเรียกร้องสินไหมจากกรณีนี้ได้ เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางจะไม่คุ้มครอง การเปลี่ยนกำหนดการเดินทางอันเนื่องจาก การเสียชีวิต ประสบอุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วยของสมาชิกในครอบครัว หรือ เหตุผลอื่นๆ ที่นอกเหนือการควบคุม คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้จากสัญญากรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการเดินทางไปต่างประเทศ

บริการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ในต่างประเทศ (สำหรับแผนประกันภัยการเดินทางในต่างประเทศ)

การให้บริการทางการแพทย์และการแนะนำความช่วยเหลือโดย Chubb Assistance เป็นบริการที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย โปรดติดต่อสายด่วน 66 2039 5770 ตลอด 24 ชั่วโมงในกรณีที่ต้องการขอความช่วยเหลือทั้งการเดินทางและอุบัติเหตุฉุกเฉิน

การให้บริการทางการแพทย์และการแนะนำความช่วยเหลือโดย Chubb Assistance ผ่านสายด่วนให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินในต่างประเทศ คุณจะได้รับบริการช่วยเหลือด้านการแพทย์ในท้องถิ่นและการประสานงานเพื่อเข้ารับการรักษา

ความเสียหายต่อทรัพย์สินและบุคคลภายนอก

คุณไม่สามารถเรียกร้องสินไหมในกรณีนี้ได้ กรมธรรม์มีข้อยกเว้นความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินอันเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะ

หมายเหตุ: ผู้เอาประกันภัยต้องส่งต่อให้บริษัททันทีเมื่อได้รับหมายศาลหรือคำสั่งหรือคำบังคับของศาล(ถ้ามี) และไม่กระทำการอันเป็นการตกลงชดใช้หรือยอมรับผิดต่อบุคคลภายนอกหรือมีการกระทำอันก่อให้เกิดการฟ้องร้องหรือต่อสู้คดีโดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัทบริษัทมีสิทธิในการต่อสู้คดี และดำเนินการใดๆ เพื่อต่อสู้คดีในนามของผู้เอาประกันภัย โดยค่าใช้จ่ายของบริษัทเพื่อให้บริษัทตกลงชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือต่อสู้ข้อเรียกร้องใดๆหรือทาการฟ้องร้องคดีถ้าในขณะที่เกิดเหตุ ซึ่งเป็นผลให้มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนมีการประกันภัยอื่นคุ้มครองถึงความรับผิดอย่างเดียวกัน บริษัทจะรับผิดต่อค่าเสียหาย ค่าดำเนินคดีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่เกินอัตราส่วนของบริษัทสำหรับจานวนเงินที่ต้องจ่ายเกี่ยวกับความรับผิดนั้น

กรณีมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโปรดติดต่อ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร 66 2611 4242.

* โปรดศึกษา รายละเอียดเงื่อนไข ข้อยกเว้นของกรมธรรม์ได้จาก สัญญากรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการเดินทางไปต่างประเทศ สัญญากรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการเดินทางภายในประเทศ