ความคุ้มครองมีอะไรบ้าง?

ทุกวันหยุดของคุณ หรือเมื่อคุณต้องออกเดินทางไปผจญโลกกว้างในต่างประเทศ คุณสามารถเลือกแผนประกันภัยการเดินทางที่เหมาะสม คุณไม่จำเป็นต้องเลือกความคุ้มครองที่ไม่จำเป็น ชับบ์ เราให้ข้อมูลที่ถูกต้องและตัวเลือกที่ชัดเจนเพื่อประกอบการตัดสินใจของคุณดังต่อไปนี้

จุดหมายปลายทางของท่าน:

แผนประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ

มีความคุ้มครองอะไร :

เลือกความคุ้มครองแผนของคุณ:

ความคุ้มครองและจำนวนเงิน (บาท)

*จำนวนเงินเอาประกันภัยตามข้อ 1. ของผู้ที่มีอายุระหว่าง 66-85 ปี จะเป็น 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตาราง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนที่เลือก

*จำนวนเงินเอาประกันภัยตามข้อ 1. ของผู้ที่มีอายุระหว่าง 6 เดือน–10 ปี จะเป็น 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยข้างต้นและสูงสุดไม่เกิน 1,500,000

ช่วงอายุที่รับประกันภัย: 6 เดือน - 85 ปี

**ประเทศที่ไม่คุ้มครอง ได้แก่ อิหร่าน ซีเรีย คิวบา เกาหลีเหนือ ซูดานเหนือ เวเนซูเอลา สาธารณรัฐไครเมีย สาธารณรัฐประชาชนดอแนตสก์ สาธารณรัฐประชาชนลูฮันสก์ และเนปาล (เฉพาะพื้นที่ใดๆ ที่มีความสูงตั้งแต่ 3,000 เมตร จากระดับน้ำทะเลขึ้นไป)

แผนประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจาก หรือเกิดขึ้นในขณะที่ (1) ไต่หน้าผา หรือ (2) ไต่เขา หรือปีนเขาที่มีความสูงไม่ต่ำกว่า 3,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล

รายละเอียดข้อตกลง เงื่อนไข และข้อยกเว้นที่ครบถ้วนของแผนประกันภัยการเดินทางนี้เป็นไปตามที่ปรากฎในเอกสารกรมธรรม์ประกันภัย

แผนการเดินทางไป-กลับภายในประเทศ

สิ่งที่ได้รับการคุ้มครองโดย:

เลือกความคุ้มครองแผนของคุณ:

ความคุ้มครองและจำนวนเงิน (บาท)

ระยะเวลาการเดินทาง (วัน)
แผน 1
แผน 2
แผน 3
เดินทางไป-กลับ
ราคาเบี้ยประกันภัย
1
57
99
178
2
63
109
197
3
76
133
222
4
96
141
232
5
107
157
260
6
118
174
288
7
130
191
316
8
141
208
343
9
153
225
371
10
164
241
399
11
175
259
427
12
187
276
454
13
198
293
482
14
210
310
511
15
221
326
538
16
232
343
566
17
244
360
594
18
256
377
622
19
268
394
649
20
279
410
677
21
290
427
705
22
302
444
732
23
313
461
761
24
325
478
789
25
336
494
817
26
347
512
844
27
359
529
872
28
370
546
900
29
382
563
928
30
393
579
955* จำนวนเงินเอาประกันภัยตามข้อ1.ของผู้ที่มีอายุระหว่าง 1​ เดือน - 10 ปี และ 66 - 85 ปี จะเป็น 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตาราง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนที่เลือก
ช่วงอายุที่รับประกันภัย: 1 เดือน ถึง 85 ปี

รายละเอียดข้อตกลง เงื่อนไข และข้อยกเว้นที่ครบถ้วนของแผนประกันภัยการเดินทางนี้เป็นไปตามที่ปรากฎในเอกสารกรมธรรม์ประกันภัย

แผนการเดินทางเที่ยวเดียวภายในประเทศ

สิ่งที่ได้รับการคุ้มครองโดย:

เลือกความคุ้มครองแผนของคุณ:

ความคุ้มครองและจำนวนเงิน (บาท)

ระยะเวลาการเดินทาง (วัน)
แผน 1
แผน 2
แผน 3
เดินทางเที่ยวเดียว
ราคาเบี้ยประกันภัย
1
39
77
153* จำนวนเงินเอาประกันภัยตามข้อ1.ของผู้ที่มีอายุระหว่าง 1​ เดือน - 10 ปี และ 66 - 85 ปี จะเป็น 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตาราง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนที่เลือก
ช่วงอายุที่รับประกันภัย: 1 เดือน ถึง 85 ปี

รายละเอียดข้อตกลง เงื่อนไข และข้อยกเว้นที่ครบถ้วนของแผนประกันภัยการเดินทางนี้เป็นไปตามที่ปรากฎในเอกสารกรมธรรม์ประกันภัย