ความคุ้มครองมีอะไรบ้าง?

ทุกวันหยุดของคุณ หรือเมื่อคุณต้องออกเดินทางไปผจญโลกกว้างในต่างประเทศ คุณสามารถเลือกแผนประกันภัยการเดินทางที่เหมาะสม คุณไม่จำเป็นต้องเลือกความคุ้มครองที่ไม่จำเป็น ชับบ์ เราให้ข้อมูลที่ถูกต้องและตัวเลือกที่ชัดเจนเพื่อประกอบการตัดสินใจของคุณดังต่อไปนี้

ปลายทางของคุณ:

แผนประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ

สิ่งที่ได้รับการคุ้มครองโดย:

เลือกความคุ้มครองแผนของคุณ:

ความคุ้มครองและจำนวนเงิน(บาท)

* จำนวนเงินเอาประกันภัยตามข้อ 1. ของผู้ที่มีอายุระหว่าง 66-85 ปี จะเป็น 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตาราง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนที่เลือก

* จำนวนเงินเอาประกันภัยตามข้อ 1. ของผู้ที่มีอายุระหว่าง 6 เดือน–10 ปี จะเป็น 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยข้างต้นและสูงสุดไม่เกิน 1,500,000

ช่วงอายุที่รับประกันภัย: 6 เดือน - 85 ปี

Single Trip
Trips period
Premium rate (baht)
1 Days
185
266
658
835
1,021
2 Days
190
276
678
885
1,077
3 Days
198
288
700
920
1,154
4 Days
205
296
729
943
1,191
5 Days
229
331
817
1,056
1,334
6 Days
254
366
904
1,169
1,476
7 Days
279
401
991
1,283
1,619
8 Days
303
437
1,079
1,395
1,763
9 Days
328
472
1,166
1,509
1,905
10 Days
352
508
1,253
1,622
2,048
11 Days
377
543
1,341
1,734
2,191
12 Days
401
579
1,428
1,848
2,334
13 Days
426
614
1,517
1,961
2,476
14 Days
450
649
1,604
2,074
2,620
15 Days
475
685
1,691
2,187
2,763
16 Days
499
720
1,779
2,301
2,905
17 Days
525
756
1,866
2,413
3,049
18 Days
549
791
1,953
2,527
3,191
19 Days
574
827
2,041
2,640
3,334
20 Days
598
862
2,128
2,752
3,477
21 Days
623
897
2,216
2,866
3,620
22 Days
647
933
2,304
2,979
3,762
23 Days
672
968
2,391
3,092
3,906
24 Days
696
1,003
2,478
3,205
4,049
25 Days
721
1,039
2,566
3,319
4,191
26 Days
745
1,075
2,653
3,431
4,335
27 Days
771
1,110
2,740
3,545
4,477
28 Days
795
1,145
2,828
3,658
4,620
29 Days
820
1,181
2,916
3,772
4,763
30 Days
844
1,216
3,003
3,884
4,906
31-40 Days
979
1,411
3,484
4,506
5,692
41-50 Days
1,224
1,766
4,359
5,638
7,121
51-60 Days
1,470
2,119
5,233
6,769
8,550
61-90 Days
1,962
2,828
6,983
9,031
11,407
91-120 Days
2,699
3,890
9,607
12,426
15,694
121-150 Days
3,437
4,953
12,231
15,820
19,981
151-180 Days
4,174
6,015
14,855
19,213
24,267
Annual trip
Annual Multi Trips , Unlimited Trips / Max 90 days per trip
-
2,432
5,600
7,077
8,959

**ประเทศที่ไม่คุ้มครอง อิหร่าน / ซีเรีย / คิวบา / เกาหลีเหนือ / ซูดานเหนือ

รายละเอียดข้อตกลง เงื่อนไข และข้อยกเว้นที่ครบถ้วนของแผนประกันภัยการเดินทางนี้เป็นไปตามที่ปรากฎในเอกสารกรมธรรม์ประกันภัย