ความคุ้มครองมีอะไรบ้าง?

ทุกวันหยุดของคุณ หรือเมื่อคุณต้องออกเดินทางไปผจญโลกกว้างในต่างประเทศ คุณสามารถเลือกแผนประกันภัยการเดินทางที่เหมาะสม คุณไม่จำเป็นต้องเลือกความคุ้มครองที่ไม่จำเป็น ชับบ์ เราให้ข้อมูลที่ถูกต้องและตัวเลือกที่ชัดเจนเพื่อประกอบการตัดสินใจของคุณดังต่อไปนี้

ทุกวันหยุดของท่าน หรือเมื่อท่านต้องออกเดินทางไปผจญโลกกว้างในต่างประเทศ ท่านสามารถเลือกแผนประกันภัยการเดินทางที่เหมาะสม  ท่านไม่จำเป็นต้องเลือกความคุ้มครองที่ไม่จำเป็น  ชับบ์ เราให้ข้อมูลที่ถูกต้องและตัวเลือกที่ชัดเจนเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านดังต่อไปนี้

แผนประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ

ความคุ้มครองและจำนวนเงิน(บาท)

แผนคอมพรีเฮนซีฟ

สแตนดาร์ด

ซิลเวอร์

โกลด์

แพลทินัม

1. การชดเชยอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางต่างประเทศ*

 

 

 

 

    •  การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ*
    •  การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง หรือการพูดออกเสียงเนื่องจากอุบัติเหตุ*
    •  การตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ*

2,000,000
2,000,000

2,000,000

3,000,000
3,000,000

3,000,000

4,000,000
4,000,000

4,000,000

5,000,000
5,000,000

5,000,000

2. ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

3. ผลประโยชน์รายวันสำหรับการเข้ารักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาลในต่างประเทศ

2,000/24ชม
สูงสุดไม่เกิน 10,000

3,000/24ชม
สูงสุดไม่เกิน 15,000

3,000/24ชม
สูงสุดไม่เกิน 15,000

4,000/24ชม
สูงสุดไม่เกิน 20,000

4. การเคลื่อนย้ายทางการแพทย์ฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา

2,000,000

3,000,000

4,000,000

4,000,000

5. ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา

2,000,000

3,000,000

4,000,000

4,000,000

6. การส่งตัวบุตรกลับประเทศไทย

50,000

150,000

200,000

200,000

7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักเพื่อไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัยที่โรงพยาบาลต่างประเทศ

50,000

150,000

200,000

200,000

8. ค่าโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน

1,000

1,500

2,000

2,000

9. ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางกลับประเทศไทยในการร่วมงานศพกรณีการเสียชีวิตของคู่สมรส บุตรหรือบิดามารดาของผู้เอาประกันภัย

50,000

150,500

200,000

200,000

10. การบอกเลิกการเดินทาง

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

11. ค่าใช้จ่ายการลดจำนวนวันการเดินทาง

-

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

12. การล่าช้าของเที่ยวบิน

1,000/6ชม
สูงสุดไม่เกิน 4,000

3,000/6ชม
สูงสุดไม่เกิน 12,000

3,000/6ชม
สูงสุดไม่เกิน 12,000

4,000/6ชม
สูงสุดไม่เกิน 16,000

13. การจี้เครื่องบิน

-

5,000/24ชม
สูงสุดไม่เกิน 50,000

5,000/24ชม
สูงสุดไม่เกิน 50,000

10,000/24ชม
สูงสุดไม่เกิน 100,000

14. การพลาดเที่ยวบินเนื่องจากระบบการจัดจำหน่ายตั๋วของสายการบิน

-

2,000/6ชม
สูงสุดไม่เกิน 10,000

2,000/6ชม
สูงสุดไม่เกิน 10,000

4,000/6ชม
สูงสุดไม่เกิน 20,000

15. การเดินทางล่าช้าจากการเปลี่ยนเส้นทางการบิน

-

2,000/6ชม
สูงสุดไม่เกิน 10,000

2,000/6ชม
สูงสุดไม่เกิน 10,000

4,000/6ชม
สูงสุดไม่เกิน 20,000

16. การพลาดการต่อเที่ยวบิน

-

2,000/6ชม
สูงสุดไม่เกิน 10,000

2,000/6ชม
สูงสุดไม่เกิน 10,000

4,000/6ชม
สูงสุดไม่เกิน 20,000

17. ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

1,000/6ชม
สูงสุดไม่เกิน 4,000

3,000/6ชม
สูงสุดไม่เกิน 12,000

3,000/6ชม
สูงสุดไม่เกิน 12,000

5,000/6ชม
สูงสุดไม่เกิน 20,000

18. การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สินส่วนตัว

-

5,000 ชิ้น/คู่/ชุด
สูงสุดไม่เกิน 40,000

5,000 ชิ้น/คู่/ชุด
สูงสุดไม่เกิน 40,000

5,000 ชิ้น/คู่/ชุด
สูงสุดไม่เกิน 40,000

19. การสูญหายของเงินสดส่วนตัวและเช็คเดินทาง

-

5,000

5,000

5,000

20. การสูญหายของเอกสารการเดินทาง

-

5,000

5,000

5,000

21. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

1,000,000

3,000,000

4,000,000

4,000,000

22. ความรับผิดต่อบัตรเครดิต

-

10,000

15,000

20,000

23. การสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินภายในบ้าน

-

50,000

75,000

100,000

24. บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

 • ด้านการเดินทาง

 • ด้านการช่วยเหลือทางการแพทย์ครอบคลุม
ครอบคลุมครอบคลุม
ครอบคลุมครอบคลุม
ครอบคลุมครอบคลุม
ครอบคลุม

 

* จำนวนเงินเอาประกันภัยตามข้อ 1 ของผู้ที่มีอายุระหว่าง 66-80 ปี จะเป็น 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตาราง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนที่เลือก

* จำนวนเงินเอาประกันภัยตามข้อ 1 ของผู้ที่มีอายุระหว่าง 6 เดือน - 14 ปี จะเป็น 50%ของจำนวนเอาประกันภัยข้างต้นและสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท

ดาวน์โหลดสรุปความคุ้มครอง – แผนประกันภัยการเดินทางรายเที่ยว (แผนคอมพรีเฮนซีฟ)

ตารางนี้เป็นการสรุปผลประโยชน์ความคุ้มครอง  เงื่อนไขและข้อยกเว้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่เลือก และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

แผนประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ - เชงเก็นวีซ่าพลัส

 

ความคุ้มครองและจำนวนเงิน(บาท)

เชงเก็นวีซ่าพลัส

1. การชดเชยอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางต่างประเทศ*

 • การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ*

 • การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง
  หรือการพูดออกเสียงเนื่องจากอุบัติเหตุ*

 • การตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ*


3,000,000
3,000,000

3,000,000

2. ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ

2,500,000

3. ผลประโยชน์รายวันสำหรับการเข้ารักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาลในต่างประเทศ

3,000/24ชม
สูงสุดไม่เกิน 15,000

4. การเคลื่อนย้ายทางการแพทย์ฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา

3,000,000

5. ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา

3,000,000

6. การส่งตัวบุตรกลับประเทศไทย

ตั๋วเดินทางไป-กลับชั้นประหยัด

7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักเพื่อไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัยที่โรงพยาบาลต่างประเทศ

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

8. ค่าโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน

1,500

9. การล่าช้าของเที่ยวบิน

1,000/6ชม
สูงสุดไม่เกิน 6,000

10. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

2,000,000

11. บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

 • ด้านการเดินทาง

 • ด้านการช่วยเหลือทางการแพทย์


ครอบคลุม
ครอบคลุม

 

* จำนวนเงินเอาประกันภัยตามข้อ 1 ของผู้ที่มีอายุระหว่าง 66-80 ปี จะเป็น 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตาราง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนที่เลือก

* จำนวนเงินเอาประกันภัยตามข้อ 1 ของผู้ที่มีอายุระหว่าง 6 เดือน - 14 ปี จะเป็น 50%ของจำนวนเอาประกันภัยข้างต้นและสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการทำประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ

 1. ท่านไม่ทราบถึงเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะทำให้เกิดสิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนก่อนการทำประกันภัย
 2. ความคุ้มครองจะใช้ได้กับการเดินทางที่เกิดขึ้นในระยะเวลาประกันภัย ภายใต้ข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน
 3. การเดินทาง หมายถึง ช่วงเวลาที่เริ่มต้น 3 ชั่วโมงก่อนการเดินทางตามกำหนดการเดินทางโดยเครื่องบินของท่าน และสิ้นสุดภายใน 3 ชั่วโมงภายหลังจากกำหนดการเดินทางโดยเครื่องบินของท่าน ทั้งนี้ ต้องเป็น
  1. การเดินทางที่เริ่มต้นในขณะที่กรมธรรม์ภัยนี้มีผลบังคับ และ
  2. เป็นการเดินทางในระยะเวลาไม่เกินกว่า 180 วันต่อเนื่องกัน

ช่วงอายุที่รับประกันภัย:6 เดือน ถึง 80 ปี

ดาวน์โหลดสรุปความคุ้มครอง – แผนประกันภัยการเดินทางรายเที่ยว (เชงเก็น วีซ่าพลัส)

 

ปลายทางของคุณ:

แผนประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ

สิ่งที่ได้รับการคุ้มครองโดย:

เลือกความคุ้มครองแผนของคุณ:
(replace #section-1-planFilter with plan filter)

ความคุ้มครองและจำนวนเงิน(บาท)

• การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ*
{{> show accident.death}}
• การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง หรือการพูดออกเสียงเนื่องจากอุบัติเหตุ*
{{> show accident.permanentDismemberment}}
• การตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ*
{{> show accident.permanentDisability}}
ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ
{{> show medicalExpenses.overseaBenefit}}
ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
{{> show medicalExpenses.postJourney}}
ผลประโยชน์รายวันสำหรับการเข้ารักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาลในต่างประเทศ
{{> show medicalExpenses.dailyOverseaHospital}}
การเคลื่อนย้ายทางการแพทย์ฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา
{{> show medicalExpenses.emergencyEvacuation}}
ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา
{{> show medicalExpenses.repatriation}}
การส่งตัวบุตรกลับประเทศไทย
{{> show medicalExpenses.returnChildToThailand}}
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักเพื่อไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัยที่โรงพยาบาลต่างประเทศ
{{> show medicalExpenses.overseaHospitalVisit}}
ค่าโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน
{{> show travel.emergencyPhoneCharges}}
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางกลับประเทศไทยในการร่วมงานศพกรณีการเสียชีวิตของคู่สมรส บุตรหรือบิดามารดาของผู้เอาประกันภัย
{{> show travel.returningForFuneral}}
การบอกเลิกการเดินทาง
{{> show travel.cancellation}}
ค่าใช้จ่ายการลดจำนวนวันการเดินทาง
{{> show travel.curtailment}}
การล่าช้าของเที่ยวบิน
{{> show travel.flightDelay}}
การจี้เครื่องบิน
{{> show travel.hijacking}}
การพลาดเที่ยวบินเนื่องจากระบบการจัดจำหน่ายตั๋วของสายการบิน
{{> show travel.overbookedFlight}}
การเดินทางล่าช้าจากการเปลี่ยนเส้นทางการบิน
{{> show travel.flightDiversion}}
การพลาดการต่อเที่ยวบิน
{{> show travel.missedConnectingFlight}}
ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
{{> show travel.baggageDelay}}
การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สินส่วนตัว
{{> show travel.lossBaggage}}
การสูญหายของเงินสดส่วนตัวและเช็คเดินทาง
{{> show travel.lossCash}}
การสูญหายของเอกสารการเดินทาง
{{> show travel.lossTravelDocuments}}
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
{{> show liability.thirdParty}}
ความรับผิดต่อบัตรเครดิต
{{> show liability.creditCardIndemnity}}
การสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินภายในบ้าน
{{> show others.homeGuard}}
• ด้านการเดินทาง
{{> show emergencyAssistance.travelAssistance}}
• ด้านการช่วยเหลือทางการแพทย์
{{> show emergencyAssistance.medicalAssistance}}

* จำนวนเงินเอาประกันภัยตามข้อ 1. ของผู้ที่มีอายุระหว่าง 66-85 ปี จะเป็น 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตาราง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนที่เลือก

* จำนวนเงินเอาประกันภัยตามข้อ 1. ของผู้ที่มีอายุระหว่าง 6 เดือน–10 ปี จะเป็น 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยข้างต้นและสูงสุดไม่เกิน 1,500,000

ช่วงอายุที่รับประกันภัย: 6 เดือน - 85 ปี

Single Trip
Trips period
Premium rate (baht)
1 Days
185
266
658
835
1,021
2 Days
190
276
678
885
1,077
3 Days
198
288
700
920
1,154
4 Days
205
296
729
943
1,191
5 Days
229
331
817
1,056
1,334
6 Days
254
366
904
1,169
1,476
7 Days
279
401
991
1,283
1,619
8 Days
303
437
1,079
1,395
1,763
9 Days
328
472
1,166
1,509
1,905
10 Days
352
508
1,253
1,622
2,048
11 Days
377
543
1,341
1,734
2,191
12 Days
401
579
1,428
1,848
2,334
13 Days
426
614
1,517
1,961
2,476
14 Days
450
649
1,604
2,074
2,620
15 Days
475
685
1,691
2,187
2,763
16 Days
499
720
1,779
2,301
2,905
17 Days
525
756
1,866
2,413
3,049
18 Days
549
791
1,953
2,527
3,191
19 Days
574
827
2,041
2,640
3,334
20 Days
598
862
2,128
2,752
3,477
21 Days
623
897
2,216
2,866
3,620
22 Days
647
933
2,304
2,979
3,762
23 Days
672
968
2,391
3,092
3,906
24 Days
696
1,003
2,478
3,205
4,049
25 Days
721
1,039
2,566
3,319
4,191
26 Days
745
1,075
2,653
3,431
4,335
27 Days
771
1,110
2,740
3,545
4,477
28 Days
795
1,145
2,828
3,658
4,620
29 Days
820
1,181
2,916
3,772
4,763
30 Days
844
1,216
3,003
3,884
4,906
31-40 Days
979
1,411
3,484
4,506
5,692
41-50 Days
1,224
1,766
4,359
5,638
7,121
51-60 Days
1,470
2,119
5,233
6,769
8,550
61-90 Days
1,962
2,828
6,983
9,031
11,407
91-120 Days
2,699
3,890
9,607
12,426
15,694
121-150 Days
3,437
4,953
12,231
15,820
19,981
151-180 Days
4,174
6,015
14,855
19,213
24,267
Annual trip
Annual Multi Trips , Unlimited Trips / Max 90 days per trip
-
2,432
5,600
7,077
8,959

**ประเทศที่ไม่คุ้มครอง อิหร่าน / ซีเรีย / คิวบา / เกาหลีเหนือ / ซูดานเหนือ

ต่อไป

ทุกวันหยุดของท่าน หรือเมื่อท่านต้องออกเดินทางไปผจญโลกกว้างในต่างประเทศ ท่านสามารถเลือกแผนประกันภัยการเดินทางที่เหมาะสม  ท่านไม่จำเป็นต้องเลือกความคุ้มครองที่ไม่จำเป็น  ชับบ์ เราให้ข้อมูลที่ถูกต้องและตัวเลือกที่ชัดเจนเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านดังต่อไปนี้

แผนประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ

ความคุ้มครองและจำนวนเงิน(บาท)

แผนคอมพรีเฮนซีฟ

สแตนดาร์ด

ซิลเวอร์

โกลด์

แพลทินัม

1. การชดเชยอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางต่างประเทศ*

 

 

 

 

    •  การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ*
    •  การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง หรือการพูดออกเสียงเนื่องจากอุบัติเหตุ*
    •  การตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ*

2,000,000
2,000,000

2,000,000

3,000,000
3,000,000

3,000,000

4,000,000
4,000,000

4,000,000

5,000,000
5,000,000

5,000,000

2. ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

3. ผลประโยชน์รายวันสำหรับการเข้ารักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาลในต่างประเทศ

2,000/24ชม
สูงสุดไม่เกิน 10,000

3,000/24ชม
สูงสุดไม่เกิน 15,000

3,000/24ชม
สูงสุดไม่เกิน 15,000

4,000/24ชม
สูงสุดไม่เกิน 20,000

4. การเคลื่อนย้ายทางการแพทย์ฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา

2,000,000

3,000,000

4,000,000

4,000,000

5. ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา

2,000,000

3,000,000

4,000,000

4,000,000

6. การส่งตัวบุตรกลับประเทศไทย

50,000

150,000

200,000

200,000

7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักเพื่อไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัยที่โรงพยาบาลต่างประเทศ

50,000

150,000

200,000

200,000

8. ค่าโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน

1,000

1,500

2,000

2,000

9. ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางกลับประเทศไทยในการร่วมงานศพกรณีการเสียชีวิตของคู่สมรส บุตรหรือบิดามารดาของผู้เอาประกันภัย

50,000

150,500

200,000

200,000

10. การบอกเลิกการเดินทาง

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

11. ค่าใช้จ่ายการลดจำนวนวันการเดินทาง

-

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

12. การล่าช้าของเที่ยวบิน

1,000/6ชม
สูงสุดไม่เกิน 4,000

3,000/6ชม
สูงสุดไม่เกิน 12,000

3,000/6ชม
สูงสุดไม่เกิน 12,000

4,000/6ชม
สูงสุดไม่เกิน 16,000

13. การจี้เครื่องบิน

-

5,000/24ชม
สูงสุดไม่เกิน 50,000

5,000/24ชม
สูงสุดไม่เกิน 50,000

10,000/24ชม
สูงสุดไม่เกิน 100,000

14. การพลาดเที่ยวบินเนื่องจากระบบการจัดจำหน่ายตั๋วของสายการบิน

-

2,000/6ชม
สูงสุดไม่เกิน 10,000

2,000/6ชม
สูงสุดไม่เกิน 10,000

4,000/6ชม
สูงสุดไม่เกิน 20,000

15. การเดินทางล่าช้าจากการเปลี่ยนเส้นทางการบิน

-

2,000/6ชม
สูงสุดไม่เกิน 10,000

2,000/6ชม
สูงสุดไม่เกิน 10,000

4,000/6ชม
สูงสุดไม่เกิน 20,000

16. การพลาดการต่อเที่ยวบิน

-

2,000/6ชม
สูงสุดไม่เกิน 10,000

2,000/6ชม
สูงสุดไม่เกิน 10,000

4,000/6ชม
สูงสุดไม่เกิน 20,000

17. ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

1,000/6ชม
สูงสุดไม่เกิน 4,000

3,000/6ชม
สูงสุดไม่เกิน 12,000

3,000/6ชม
สูงสุดไม่เกิน 12,000

5,000/6ชม
สูงสุดไม่เกิน 20,000

18. การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สินส่วนตัว

-

5,000 ชิ้น/คู่/ชุด
สูงสุดไม่เกิน 40,000

5,000 ชิ้น/คู่/ชุด
สูงสุดไม่เกิน 40,000

5,000 ชิ้น/คู่/ชุด
สูงสุดไม่เกิน 40,000

19. การสูญหายของเงินสดส่วนตัวและเช็คเดินทาง

-

5,000

5,000

5,000

20. การสูญหายของเอกสารการเดินทาง

-

5,000

5,000

5,000

21. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

1,000,000

3,000,000

4,000,000

4,000,000

22. ความรับผิดต่อบัตรเครดิต

-

10,000

15,000

20,000

23. การสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินภายในบ้าน

-

50,000

75,000

100,000

24. บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

 • ด้านการเดินทาง

 • ด้านการช่วยเหลือทางการแพทย์ครอบคลุม
ครอบคลุมครอบคลุม
ครอบคลุมครอบคลุม
ครอบคลุมครอบคลุม
ครอบคลุม

 

* จำนวนเงินเอาประกันภัยตามข้อ 1 ของผู้ที่มีอายุระหว่าง 66-80 ปี จะเป็น 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตาราง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนที่เลือก

* จำนวนเงินเอาประกันภัยตามข้อ 1 ของผู้ที่มีอายุระหว่าง 6 เดือน - 14 ปี จะเป็น 50%ของจำนวนเอาประกันภัยข้างต้นและสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท

ดาวน์โหลดสรุปความคุ้มครอง – แผนประกันภัยการเดินทางรายเที่ยว (แผนคอมพรีเฮนซีฟ)

ตารางนี้เป็นการสรุปผลประโยชน์ความคุ้มครอง  เงื่อนไขและข้อยกเว้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่เลือก และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

แผนประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ - เชงเก็นวีซ่าพลัส

 

ความคุ้มครองและจำนวนเงิน(บาท)

เชงเก็นวีซ่าพลัส

1. การชดเชยอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางต่างประเทศ*

 • การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ*

 • การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง
  หรือการพูดออกเสียงเนื่องจากอุบัติเหตุ*

 • การตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ*


3,000,000
3,000,000

3,000,000

2. ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ

2,500,000

3. ผลประโยชน์รายวันสำหรับการเข้ารักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาลในต่างประเทศ

3,000/24ชม
สูงสุดไม่เกิน 15,000

4. การเคลื่อนย้ายทางการแพทย์ฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา

3,000,000

5. ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา

3,000,000

6. การส่งตัวบุตรกลับประเทศไทย

ตั๋วเดินทางไป-กลับชั้นประหยัด

7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักเพื่อไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัยที่โรงพยาบาลต่างประเทศ

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

8. ค่าโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน

1,500

9. การล่าช้าของเที่ยวบิน

1,000/6ชม
สูงสุดไม่เกิน 6,000

10. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

2,000,000

11. บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

 • ด้านการเดินทาง

 • ด้านการช่วยเหลือทางการแพทย์


ครอบคลุม
ครอบคลุม

 

* จำนวนเงินเอาประกันภัยตามข้อ 1 ของผู้ที่มีอายุระหว่าง 66-80 ปี จะเป็น 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตาราง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนที่เลือก

* จำนวนเงินเอาประกันภัยตามข้อ 1 ของผู้ที่มีอายุระหว่าง 6 เดือน - 14 ปี จะเป็น 50%ของจำนวนเอาประกันภัยข้างต้นและสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการทำประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ

 1. ท่านไม่ทราบถึงเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะทำให้เกิดสิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนก่อนการทำประกันภัย
 2. ความคุ้มครองจะใช้ได้กับการเดินทางที่เกิดขึ้นในระยะเวลาประกันภัย ภายใต้ข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน
 3. การเดินทาง หมายถึง ช่วงเวลาที่เริ่มต้น 3 ชั่วโมงก่อนการเดินทางตามกำหนดการเดินทางโดยเครื่องบินของท่าน และสิ้นสุดภายใน 3 ชั่วโมงภายหลังจากกำหนดการเดินทางโดยเครื่องบินของท่าน ทั้งนี้ ต้องเป็น
  1. การเดินทางที่เริ่มต้นในขณะที่กรมธรรม์ภัยนี้มีผลบังคับ และ
  2. เป็นการเดินทางในระยะเวลาไม่เกินกว่า 180 วันต่อเนื่องกัน

ช่วงอายุที่รับประกันภัย:6 เดือน ถึง 80 ปี

ดาวน์โหลดสรุปความคุ้มครอง – แผนประกันภัยการเดินทางรายเที่ยว (เชงเก็น วีซ่าพลัส)