ผู้ใดที่ได้รับความคุ้มครอง?

ชับบ์ ประกันภัยการเดินทาง ให้คุณสามารถเลือกบุคคลที่คุณต้องการจะคุ้มครอง ดังต่อไปนี้

แผนคอมพรีเฮนซีฟและภายในประเทศ

  • เดินทางคนเดียว / เดินทางเป็นหมู่คณะ - คุ้มครองตั้งแต่ 1 ท่าน ถึงสูงสุด 9 ท่าน โดยผู้สมัครทำประกันภัยจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และ ไม่เกิน 85 ปี ณ วันที่เริ่มเดินทาง

  • เดินทางกับครอบครัว - เดินทางพร้อมกันอย่างน้อย 3 ท่าน โดยผู้สมัครทำประกันภัยอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ถึง 85 ปี ผู้สมัครทำประกันภัยที่เป็นผู้ใหญ่สามารถสมัครทำประกันภัยให้เด็กในปกครองไม่จำกัดจำนวน  และผู้สมัครทำประกันภัยที่เป็นผู้ใหญ่ ไม่จำเป็นต้องมีความเกี่ยวพันกัน  แต่เด็กที่ร่วมเดินทางจะต้องมีความเกี่ยวพันกับผู้สมัครทำประกันภัยที่เป็นผู้ใหญ่อย่างน้อย 1 ท่าน

  • คุ้มครองตั้งแต่ 1 ท่าน ถึงสูงสุด 9 ท่าน โดยผู้สมัครทำประกันภัยจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และ ไม่เกิน 85 ปี ณ วันที่เริ่มเดินทาง

เชงเก้น วีซ่าพลัส

  • เดินทางคนเดียว ผู้สมัครทำประกันภัยจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และ ไม่เกิน 80 ปี ณ วันที่เริ่มเดินทาง

  • เดินทางกับครอบครัว - เดินทางพร้อมกันอย่างน้อย 3 ท่าน โดยผู้สมัครทำประกันภัยอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ถึง 80 ปี ผู้สมัครทำประกันภัยที่เป็นผู้ใหญ่สามารถสมัครทำประกันภัยให้เด็กในปกครองไม่จำกัดจำนวน  และผู้สมัครทำประกันภัยที่เป็นผู้ใหญ่ ไม่จำเป็นต้องมีความเกี่ยวพันกัน  แต่เด็กที่ร่วมเดินทางจะต้องมีความเกี่ยวพันกับผู้สมัครทำประกันภัยที่เป็นผู้ใหญ่อย่างน้อย 1 ท่าน

  • คุ้มครองตั้งแต่ 1 ท่าน ถึงสูงสุด 9 ท่าน โดยผู้สมัครทำประกันภัยจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และ ไม่เกิน 80 ปี ณ วันที่เริ่มเดินทาง
ก่อน
ต่อไป