ความคุ้มครองมีอะไรบ้าง?

ทุกวันหยุดของคุณ หรือเมื่อคุณต้องออกเดินทางไปผจญโลกกว้างในต่างประเทศ คุณสามารถเลือกแผนประกันภัยการเดินทางที่เหมาะสม คุณไม่จำเป็นต้องเลือกความคุ้มครองที่ไม่จำเป็น ชับบ์ เราให้ข้อมูลที่ถูกต้องและตัวเลือกที่ชัดเจนเพื่อประกอบการตัดสินใจของคุณดังต่อไปนี้

ทุกวันหยุดของท่าน หรือเมื่อท่านต้องออกเดินทางไปผจญโลกกว้างในต่างประเทศ ท่านสามารถเลือกแผนประกันภัยการเดินทางที่เหมาะสม  ท่านไม่จำเป็นต้องเลือกความคุ้มครองที่ไม่จำเป็น  ชับบ์ เราให้ข้อมูลที่ถูกต้องและตัวเลือกที่ชัดเจนเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านดังต่อไปนี้

แผนประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ

ความคุ้มครองและจำนวนเงิน(บาท)

แผนคอมพรีเฮนซีฟ

สแตนดาร์ด

ซิลเวอร์

โกลด์

แพลทินัม

1. การชดเชยอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางต่างประเทศ*

 

 

 

 

    •  การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ*
    •  การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง หรือการพูดออกเสียงเนื่องจากอุบัติเหตุ*
    •  การตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ*

2,000,000
2,000,000

2,000,000

3,000,000
3,000,000

3,000,000

4,000,000
4,000,000

4,000,000

5,000,000
5,000,000

5,000,000

2. ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

3. ผลประโยชน์รายวันสำหรับการเข้ารักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาลในต่างประเทศ

2,000/24ชม
สูงสุดไม่เกิน 10,000

3,000/24ชม
สูงสุดไม่เกิน 15,000

3,000/24ชม
สูงสุดไม่เกิน 15,000

4,000/24ชม
สูงสุดไม่เกิน 20,000

4. การเคลื่อนย้ายทางการแพทย์ฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา

2,000,000

3,000,000

4,000,000

4,000,000

5. ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา

2,000,000

3,000,000

4,000,000

4,000,000

6. การส่งตัวบุตรกลับประเทศไทย

50,000

150,000

200,000

200,000

7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักเพื่อไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัยที่โรงพยาบาลต่างประเทศ

50,000

150,000

200,000

200,000

8. ค่าโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน

1,000

1,500

2,000

2,000

9. ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางกลับประเทศไทยในการร่วมงานศพกรณีการเสียชีวิตของคู่สมรส บุตรหรือบิดามารดาของผู้เอาประกันภัย

50,000

150,500

200,000

200,000

10. การบอกเลิกการเดินทาง

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

11. ค่าใช้จ่ายการลดจำนวนวันการเดินทาง

-

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

12. การล่าช้าของเที่ยวบิน

1,000/6ชม
สูงสุดไม่เกิน 4,000

3,000/6ชม
สูงสุดไม่เกิน 12,000

3,000/6ชม
สูงสุดไม่เกิน 12,000

4,000/6ชม
สูงสุดไม่เกิน 16,000

13. การจี้เครื่องบิน

-

5,000/24ชม
สูงสุดไม่เกิน 50,000

5,000/24ชม
สูงสุดไม่เกิน 50,000

10,000/24ชม
สูงสุดไม่เกิน 100,000

14. การพลาดเที่ยวบินเนื่องจากระบบการจัดจำหน่ายตั๋วของสายการบิน

-

2,000/6ชม
สูงสุดไม่เกิน 10,000

2,000/6ชม
สูงสุดไม่เกิน 10,000

4,000/6ชม
สูงสุดไม่เกิน 20,000

15. การเดินทางล่าช้าจากการเปลี่ยนเส้นทางการบิน

-

2,000/6ชม
สูงสุดไม่เกิน 10,000

2,000/6ชม
สูงสุดไม่เกิน 10,000

4,000/6ชม
สูงสุดไม่เกิน 20,000

16. การพลาดการต่อเที่ยวบิน

-

2,000/6ชม
สูงสุดไม่เกิน 10,000

2,000/6ชม
สูงสุดไม่เกิน 10,000

4,000/6ชม
สูงสุดไม่เกิน 20,000

17. ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

1,000/6ชม
สูงสุดไม่เกิน 4,000

3,000/6ชม
สูงสุดไม่เกิน 12,000

3,000/6ชม
สูงสุดไม่เกิน 12,000

5,000/6ชม
สูงสุดไม่เกิน 20,000

18. การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สินส่วนตัว

-

5,000 ชิ้น/คู่/ชุด
สูงสุดไม่เกิน 40,000

5,000 ชิ้น/คู่/ชุด
สูงสุดไม่เกิน 40,000

5,000 ชิ้น/คู่/ชุด
สูงสุดไม่เกิน 40,000

19. การสูญหายของเงินสดส่วนตัวและเช็คเดินทาง

-

5,000

5,000

5,000

20. การสูญหายของเอกสารการเดินทาง

-

5,000

5,000

5,000

21. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

1,000,000

3,000,000

4,000,000

4,000,000

22. ความรับผิดต่อบัตรเครดิต

-

10,000

15,000

20,000

23. การสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินภายในบ้าน

-

50,000

75,000

100,000

24. บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

 • ด้านการเดินทาง

 • ด้านการช่วยเหลือทางการแพทย์ครอบคลุม
ครอบคลุมครอบคลุม
ครอบคลุมครอบคลุม
ครอบคลุมครอบคลุม
ครอบคลุม

 

* จำนวนเงินเอาประกันภัยตามข้อ 1 ของผู้ที่มีอายุระหว่าง 66-80 ปี จะเป็น 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตาราง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนที่เลือก

* จำนวนเงินเอาประกันภัยตามข้อ 1 ของผู้ที่มีอายุระหว่าง 6 เดือน - 14 ปี จะเป็น 50%ของจำนวนเอาประกันภัยข้างต้นและสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท

ดาวน์โหลดสรุปความคุ้มครอง – แผนประกันภัยการเดินทางรายเที่ยว (แผนคอมพรีเฮนซีฟ)

ตารางนี้เป็นการสรุปผลประโยชน์ความคุ้มครอง  เงื่อนไขและข้อยกเว้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่เลือก และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

แผนประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ - เชงเก็นวีซ่าพลัส

 

ความคุ้มครองและจำนวนเงิน(บาท)

เชงเก็นวีซ่าพลัส

1. การชดเชยอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางต่างประเทศ*

 • การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ*

 • การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง
  หรือการพูดออกเสียงเนื่องจากอุบัติเหตุ*

 • การตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ*


3,000,000
3,000,000

3,000,000

2. ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ

2,500,000

3. ผลประโยชน์รายวันสำหรับการเข้ารักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาลในต่างประเทศ

3,000/24ชม
สูงสุดไม่เกิน 15,000

4. การเคลื่อนย้ายทางการแพทย์ฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา

3,000,000

5. ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา

3,000,000

6. การส่งตัวบุตรกลับประเทศไทย

ตั๋วเดินทางไป-กลับชั้นประหยัด

7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักเพื่อไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัยที่โรงพยาบาลต่างประเทศ

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

8. ค่าโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน

1,500

9. การล่าช้าของเที่ยวบิน

1,000/6ชม
สูงสุดไม่เกิน 6,000

10. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

2,000,000

11. บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

 • ด้านการเดินทาง

 • ด้านการช่วยเหลือทางการแพทย์


ครอบคลุม
ครอบคลุม

 

* จำนวนเงินเอาประกันภัยตามข้อ 1 ของผู้ที่มีอายุระหว่าง 66-80 ปี จะเป็น 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตาราง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนที่เลือก

* จำนวนเงินเอาประกันภัยตามข้อ 1 ของผู้ที่มีอายุระหว่าง 6 เดือน - 14 ปี จะเป็น 50%ของจำนวนเอาประกันภัยข้างต้นและสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการทำประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ

 1. ท่านไม่ทราบถึงเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะทำให้เกิดสิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนก่อนการทำประกันภัย
 2. ความคุ้มครองจะใช้ได้กับการเดินทางที่เกิดขึ้นในระยะเวลาประกันภัย ภายใต้ข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน
 3. การเดินทาง หมายถึง ช่วงเวลาที่เริ่มต้น 3 ชั่วโมงก่อนการเดินทางตามกำหนดการเดินทางโดยเครื่องบินของท่าน และสิ้นสุดภายใน 3 ชั่วโมงภายหลังจากกำหนดการเดินทางโดยเครื่องบินของท่าน ทั้งนี้ ต้องเป็น
  1. การเดินทางที่เริ่มต้นในขณะที่กรมธรรม์ภัยนี้มีผลบังคับ และ
  2. เป็นการเดินทางในระยะเวลาไม่เกินกว่า 180 วันต่อเนื่องกัน

ช่วงอายุที่รับประกันภัย:6 เดือน ถึง 80 ปี

ดาวน์โหลดสรุปความคุ้มครอง – แผนประกันภัยการเดินทางรายเที่ยว (เชงเก็น วีซ่าพลัส)

 

ปลายทางของคุณ:

แผนประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ - เชงเก้นวีซ่าพลัส

สิ่งที่ได้รับการคุ้มครองโดย:

เลือกความคุ้มครองแผนของคุณ:
(replace #section-1-planFilter with plan filter)

ความคุ้มครองและจำนวนเงิน(บาท)

• การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ*
{{> show accident.death}}
• การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง
หรือการพูดออกเสียงเนื่องจากอุบัติเหตุ*
{{> show accident.permanentDismemberment}}
• การตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ*
{{> show accident.permanentDisability}}
ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ
{{> show medicalExpenses.overseaBenefit}}
ผลประโยชน์รายวันสำหรับการเข้ารักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาลในต่างประเทศ
{{> show medicalExpenses.dailyOverseaHospital}}
การเคลื่อนย้ายทางการแพทย์ฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา
{{> show medicalExpenses.emergencyEvacuation}}
ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา
{{> show medicalExpenses.repatriation}}
การส่งตัวบุตรกลับประเทศไทย
{{> show medicalExpenses.returnChildToThailand}}
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักเพื่อไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัยที่โรงพยาบาลต่างประเทศ
{{> show medicalExpenses.overseaHospitalVisit}}
ค่าโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน
{{> show travel.emergencyPhoneCharges}}
การล่าช้าของเที่ยวบิน
{{> show travel.flightDelay}}
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
{{> show liability.thirdParty}}
• ด้านการเดินทาง
{{> show emergencyAssistance.travelAssistance}}
• ด้านการช่วยเหลือทางการแพทย์
{{> show emergencyAssistance.medicalAssistance}}

* จำนวนเงินเอาประกันภัยตามข้อ 1 ของผู้ที่มีอายุระหว่าง 66-80 ปี จะเป็น 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตาราง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนที่เลือก

* จำนวนเงินเอาประกันภัยตามข้อ 1 ของผู้ที่มีอายุระหว่าง 6 เดือน - 14 ปี จะเป็น 50%ของจำนวนเอาประกันภัยข้างต้นและสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการทำประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ

 1. คุณไม่ทราบถึงเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะทำให้เกิดสิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนก่อนการทำประกันภัย
 2. ความคุ้มครองจะใช้ได้กับการเดินทางที่เกิดขึ้นในระยะเวลาประกันภัย ภายใต้ข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัยของคุณ
 3. การเดินทาง หมายถึง ช่วงเวลาที่เริ่มต้น 3 ชั่วโมงก่อนการเดินทางตามกำหนดการเดินทางโดยเครื่องบินของคุณ และสิ้นสุดภายใน 3 ชั่วโมงภายหลังจากกำหนดการเดินทางโดยเครื่องบินของคุณ ทั้งนี้ ต้องเป็น

ก. การเดินทางที่เริ่มต้นในขณะที่กรมธรรม์ภัยนี้มีผลบังคับ และ
ข. เป็นการเดินทางในระยะเวลาไม่เกินกว่า 180 วันต่อเนื่องกัน

 

ช่วงอายุที่รับประกันภัย: 6 เดือน ถึง 80 ปี

 

ดาวน์โหลดสรุปความคุ้มครอง – แผนประกันภัยการเดินทางรายเที่ยว (เชงเก้น วีซ่าพลัส)

ต่อไป

ทุกวันหยุดของท่าน หรือเมื่อท่านต้องออกเดินทางไปผจญโลกกว้างในต่างประเทศ ท่านสามารถเลือกแผนประกันภัยการเดินทางที่เหมาะสม  ท่านไม่จำเป็นต้องเลือกความคุ้มครองที่ไม่จำเป็น  ชับบ์ เราให้ข้อมูลที่ถูกต้องและตัวเลือกที่ชัดเจนเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านดังต่อไปนี้

แผนประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ

ความคุ้มครองและจำนวนเงิน(บาท)

แผนคอมพรีเฮนซีฟ

สแตนดาร์ด

ซิลเวอร์

โกลด์

แพลทินัม

1. การชดเชยอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางต่างประเทศ*

 

 

 

 

    •  การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ*
    •  การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง หรือการพูดออกเสียงเนื่องจากอุบัติเหตุ*
    •  การตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ*

2,000,000
2,000,000

2,000,000

3,000,000
3,000,000

3,000,000

4,000,000
4,000,000

4,000,000

5,000,000
5,000,000

5,000,000

2. ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

3. ผลประโยชน์รายวันสำหรับการเข้ารักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาลในต่างประเทศ

2,000/24ชม
สูงสุดไม่เกิน 10,000

3,000/24ชม
สูงสุดไม่เกิน 15,000

3,000/24ชม
สูงสุดไม่เกิน 15,000

4,000/24ชม
สูงสุดไม่เกิน 20,000

4. การเคลื่อนย้ายทางการแพทย์ฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา

2,000,000

3,000,000

4,000,000

4,000,000

5. ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา

2,000,000

3,000,000

4,000,000

4,000,000

6. การส่งตัวบุตรกลับประเทศไทย

50,000

150,000

200,000

200,000

7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักเพื่อไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัยที่โรงพยาบาลต่างประเทศ

50,000

150,000

200,000

200,000

8. ค่าโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน

1,000

1,500

2,000

2,000

9. ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางกลับประเทศไทยในการร่วมงานศพกรณีการเสียชีวิตของคู่สมรส บุตรหรือบิดามารดาของผู้เอาประกันภัย

50,000

150,500

200,000

200,000

10. การบอกเลิกการเดินทาง

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

11. ค่าใช้จ่ายการลดจำนวนวันการเดินทาง

-

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

12. การล่าช้าของเที่ยวบิน

1,000/6ชม
สูงสุดไม่เกิน 4,000

3,000/6ชม
สูงสุดไม่เกิน 12,000

3,000/6ชม
สูงสุดไม่เกิน 12,000

4,000/6ชม
สูงสุดไม่เกิน 16,000

13. การจี้เครื่องบิน

-

5,000/24ชม
สูงสุดไม่เกิน 50,000

5,000/24ชม
สูงสุดไม่เกิน 50,000

10,000/24ชม
สูงสุดไม่เกิน 100,000

14. การพลาดเที่ยวบินเนื่องจากระบบการจัดจำหน่ายตั๋วของสายการบิน

-

2,000/6ชม
สูงสุดไม่เกิน 10,000

2,000/6ชม
สูงสุดไม่เกิน 10,000

4,000/6ชม
สูงสุดไม่เกิน 20,000

15. การเดินทางล่าช้าจากการเปลี่ยนเส้นทางการบิน

-

2,000/6ชม
สูงสุดไม่เกิน 10,000

2,000/6ชม
สูงสุดไม่เกิน 10,000

4,000/6ชม
สูงสุดไม่เกิน 20,000

16. การพลาดการต่อเที่ยวบิน

-

2,000/6ชม
สูงสุดไม่เกิน 10,000

2,000/6ชม
สูงสุดไม่เกิน 10,000

4,000/6ชม
สูงสุดไม่เกิน 20,000

17. ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

1,000/6ชม
สูงสุดไม่เกิน 4,000

3,000/6ชม
สูงสุดไม่เกิน 12,000

3,000/6ชม
สูงสุดไม่เกิน 12,000

5,000/6ชม
สูงสุดไม่เกิน 20,000

18. การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สินส่วนตัว

-

5,000 ชิ้น/คู่/ชุด
สูงสุดไม่เกิน 40,000

5,000 ชิ้น/คู่/ชุด
สูงสุดไม่เกิน 40,000

5,000 ชิ้น/คู่/ชุด
สูงสุดไม่เกิน 40,000

19. การสูญหายของเงินสดส่วนตัวและเช็คเดินทาง

-

5,000

5,000

5,000

20. การสูญหายของเอกสารการเดินทาง

-

5,000

5,000

5,000

21. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

1,000,000

3,000,000

4,000,000

4,000,000

22. ความรับผิดต่อบัตรเครดิต

-

10,000

15,000

20,000

23. การสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินภายในบ้าน

-

50,000

75,000

100,000

24. บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

 • ด้านการเดินทาง

 • ด้านการช่วยเหลือทางการแพทย์ครอบคลุม
ครอบคลุมครอบคลุม
ครอบคลุมครอบคลุม
ครอบคลุมครอบคลุม
ครอบคลุม

 

* จำนวนเงินเอาประกันภัยตามข้อ 1 ของผู้ที่มีอายุระหว่าง 66-80 ปี จะเป็น 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตาราง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนที่เลือก

* จำนวนเงินเอาประกันภัยตามข้อ 1 ของผู้ที่มีอายุระหว่าง 6 เดือน - 14 ปี จะเป็น 50%ของจำนวนเอาประกันภัยข้างต้นและสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท

ดาวน์โหลดสรุปความคุ้มครอง – แผนประกันภัยการเดินทางรายเที่ยว (แผนคอมพรีเฮนซีฟ)

ตารางนี้เป็นการสรุปผลประโยชน์ความคุ้มครอง  เงื่อนไขและข้อยกเว้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่เลือก และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

แผนประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ - เชงเก็นวีซ่าพลัส

 

ความคุ้มครองและจำนวนเงิน(บาท)

เชงเก็นวีซ่าพลัส

1. การชดเชยอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางต่างประเทศ*

 • การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ*

 • การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง
  หรือการพูดออกเสียงเนื่องจากอุบัติเหตุ*

 • การตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ*


3,000,000
3,000,000

3,000,000

2. ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ

2,500,000

3. ผลประโยชน์รายวันสำหรับการเข้ารักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาลในต่างประเทศ

3,000/24ชม
สูงสุดไม่เกิน 15,000

4. การเคลื่อนย้ายทางการแพทย์ฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา

3,000,000

5. ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา

3,000,000

6. การส่งตัวบุตรกลับประเทศไทย

ตั๋วเดินทางไป-กลับชั้นประหยัด

7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักเพื่อไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัยที่โรงพยาบาลต่างประเทศ

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

8. ค่าโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน

1,500

9. การล่าช้าของเที่ยวบิน

1,000/6ชม
สูงสุดไม่เกิน 6,000

10. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

2,000,000

11. บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

 • ด้านการเดินทาง

 • ด้านการช่วยเหลือทางการแพทย์


ครอบคลุม
ครอบคลุม

 

* จำนวนเงินเอาประกันภัยตามข้อ 1 ของผู้ที่มีอายุระหว่าง 66-80 ปี จะเป็น 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตาราง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนที่เลือก

* จำนวนเงินเอาประกันภัยตามข้อ 1 ของผู้ที่มีอายุระหว่าง 6 เดือน - 14 ปี จะเป็น 50%ของจำนวนเอาประกันภัยข้างต้นและสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการทำประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ

 1. ท่านไม่ทราบถึงเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะทำให้เกิดสิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนก่อนการทำประกันภัย
 2. ความคุ้มครองจะใช้ได้กับการเดินทางที่เกิดขึ้นในระยะเวลาประกันภัย ภายใต้ข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน
 3. การเดินทาง หมายถึง ช่วงเวลาที่เริ่มต้น 3 ชั่วโมงก่อนการเดินทางตามกำหนดการเดินทางโดยเครื่องบินของท่าน และสิ้นสุดภายใน 3 ชั่วโมงภายหลังจากกำหนดการเดินทางโดยเครื่องบินของท่าน ทั้งนี้ ต้องเป็น
  1. การเดินทางที่เริ่มต้นในขณะที่กรมธรรม์ภัยนี้มีผลบังคับ และ
  2. เป็นการเดินทางในระยะเวลาไม่เกินกว่า 180 วันต่อเนื่องกัน

ช่วงอายุที่รับประกันภัย:6 เดือน ถึง 80 ปี

ดาวน์โหลดสรุปความคุ้มครอง – แผนประกันภัยการเดินทางรายเที่ยว (เชงเก็น วีซ่าพลัส)