บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และการเดินทางจากชับบ์

บริการให้ความช่วยเหลือด้านการเดินทาง และให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์เป็นบริการอ้างอิงและเตรียมการเท่านั้น โดยผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ หากมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับบริการจัดการทางการแพทย์ บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว การบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย และใช้ได้ในระหว่างที่ผู้เอาประกันภัยอยู่ในระหว่างการเดินทางเท่านั้น

สายด่วนให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง 66 2039 5770

บริการให้ความช่วยเหลือก่อนการเดินทาง:

 • บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำวีซ่า
 • บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนที่จำเป็นในต่างประเทศทั่วโลก
 • บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ
 • บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราทั่วโลก

บริการให้ความช่วยเหลือด้านการเดินทาง:

 • บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานทูต
 • บริการช่วยเหลือกรณีกระเป๋าเดินทางสูญหาย
 • บริการช่วยเหลือในกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย
 • บริการแนะนำผู้แปลด้านภาษา
 • บริการช่วยเหลือการสำรองที่นั่งสายการบินหรือจองห้องพักฉุกเฉิน
 • บริการช่วยเหลือในการแจ้งเอกสารหายกับทางการท้องถิ่น

บริการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์:

 • บริการให้คำปรึกษาด้านการช่วยเหลือทางการแพทย์ทางโทรศัพท์
 • บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานพยาบาล

บริการจัดการความช่วยเหลือด้านการแพทย์:

 • บริการนำผู้ป่วยเข้ารับรักษาในโรงพยาบาล
 • บริการติดตามอาการของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะรักษาตัวในโรงพยาบาล

บริการจัดการความช่วยเหลือในกรณีที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล:

 • บริการนำผู้ป่วยเข้ารับรักษาในโรงพยาบาล
 • บริการประสานงานกับโรงแรมที่พักสำหรับญาติหรือเพื่อนที่ไปเยี่ยมผู้ป่วย
 • บริการฉุกเฉินทางการแพยท์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
 • บริการส่งศพกลับประเทศ
 • บริการส่งญาติหรือเพื่อนไปเยี่ยมผู้ป่วย
 • บริการส่งบุตรกลับประเทศในกรณีที่ผู้ปกครองเสียชีวิตในต่างประเทศหรือต้องเคลื่อนย้ายกลับภูมิลำเนา
 • บริการช่วยเหลือเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาฉุกเฉินเนื่องจากการเสียชีวิตของบุคคลในครอบครัว